Grabber JH1ARY PM95wt

Loc: Katsushika-Ku, Tokyo, Japan

ANT: HF LOOP Rig: DC-rcvr